Biel Jest to zewnętrzna część drewna w pniach drzew, z zewnątrz osłonięta korą. Drewno bielu jest zazwyczaj jaśniejsze od drewna twardzieli i charakteryzuje się brakiem odporności na wpływ szkodliwych grzybów.
Ciężar właściwy Jest to stosunek ciężaru badanego drewna do jego objętości. Wartości zazwyczaj podawane określone są dla objętości drewna o wilgotności 12% i dla ciężaru tego samego badanego kawałka drewna zupełnie suchego.
Gęstość substancji drzewnej Określana jako stosunek masy do objętości. Jest ona zależna od wielu czynników, takich jak: wiek drewna, zawartość drewna póżnego, a także od proporcji drewna twardzieli do drewna bieli.
Kurczliwość drewna Skurcz objętościowy włókien drzewnych w procesie suszenia poniżej tzw. punktu nasycenia włókien (zazwyczaj jest to wilgotność drewna 25-27%). Wyraża się jako stosunek procentowy zmiany objętości drewna do objętości drewna zupełnie suchego.
Moduł sprężystości Teoretyczna siła potrzebna do dwukrotnego zwiększenia długości badanego kawałka materiału lub skrócenia do połowy wyjściowej długości. Wartości dla poszczególnych gatunków wyrażane są w megapaskalach (Mpa – odpowiadający N/mm2), do badania używa się małych próbek suchego drewna.
Paczenie Wykrzywienie lub wygięcie tarcicy względem pierwotnej płaszczyzny. Dochodzi do tego zazwyczaj w czasie procesu suszenia.
Pęknięcia Wzdłużne rozwarstwienia włókien drzewnych, nieprzechodzących przez cały przekrój poprzeczny (pęknięcia powierzchniowe). Są one wynikiem naprężeń występujących w czasie procesu suszenia.
Pęknięcia przechodzące Wzdłużne rozerwanie włókien drzewnych, przechodzących przez cały przekrój poprzeczny, , pęknięcia dwustronne.
Stopień wilgotności drewna Zawartość wody w drewnie wyrażona jako stosunek masy wody w badanym kawałku drewna do ciężaru tego drewna zupełnie suchego.
Trwałość Odporność drewna na wpływ szkodliwych grzybów i owadów.
Twardość Odporność drewna na wgniatanie i zarysowanie. Jednostką twardości jest Newton (N), a jest ona określana jako siła potrzebna do wgniecenia w badane drewno kulki o średnicy 11,3mm do połowy jej średnicy.
Twardziel Wewnętrzne warstwy drewna w rosnących drzewach, które nie zawierają żywych komórek. Drewno twardzieli jest zazwyczaj ciemniejsze niż drewno bielu, choć róznica ta czasami jest bardzo niewielka.
Usłojenie Termin używany do określenia kierunku, wielkości, kształtu lub jakości włókien w drewnie. O usłojeniu prostowłóknistym mówimy, gdy włókna i inne elementy wzdłużne przebiegają równolegle do osi kawałka drewna.